Terms and Conditions

Terms and Conditions

 • Minimale afname basics 10 meter per artikel (sterren/strepen/stippen/uni’s)
 • Minimale afname collectie artikelen 8 meter per artikel.
 • Minimale bestelling € 400
 • Leveringsvoorwaarden zomer 01-01 t/m 15-4
 • Leveringsvoorwaarden winter 01-08 t/m 15-10
 • Bij bestellingen onder de € 500 rekenen wij de verzendkosten binnen Europa ( € 15 -€ 30 )
 • Betaling is op 30 dagen netto, 8 dagen -/- 2%
 • Afhalen in Weesp is mogelijk, minimale besteding per keer is € 150 ex btw
 • Bij afhalen onder de € 500 dient men meteen het factuur te voldoen
 • Uw order is een aanvraag tot order en niet bindend

Stenzo conditions:

 • Minimum amount for basics 10 meters ( stars / stripes /dots /Plain)
 • Minimum amount collection 8 meters
 • Minimum order € 400
 • Delivery conditions summer 01-01 till 15-4
 • Delivery conditions fall 01-08 till 15-10
 • For order under € 500 we charge shipping within Europe (€ 15 - € 30 each shipment )
 • Payment conditions 30 days net , 8 days -/- 2%
 • Pickup in Weesp is possible minimum amount € 150 ex VAT
 • By pick up invoice under € 500 payment directly (cash/card)
 • Your order online is an inquiry and not confirmed yet
Op al onze prints zit copyright en wij zullen ten alle tijden bij nabootsing een juridische procedure starten
On all Stenzo Prints there is copyright , we will always start a legal procedure when copied

Geschäftsbedingungen

 • Allgemeine Geschäftsbedingungen
 • Mindestabnahmemenge für Basics 10 m (Sterne / Streifen / Punkte / Unis )
 • Mindestabnahmemenge Hauptkollektion 8 m
 • Mindestauftragswert 400,-- €
 • Lieferzeitraum Frühjahr/Sommer 01.01. bis 15.04.
 • Lieferzeitraum Herbst/Winter 01.08. bis 15.10.
 • Frachtkosten bei einen Auftragswert unter 500,-- € betragen innerhalb Europas (15,-- € bis 30,-- € pro Lieferung)
 • Zahlungskonditionen 30 Tage netto, 8 Tage 2%
 • Abholungen direkt in Weesp sind ab einem Mindesteinkaufswert von 150,-- € (ohne Steuer) möglich.
 • Ein Rechnungswert unter 500,-- € ist bei Abholung direkt zu bezahlen (bar/Karte)
 • Ihr Auftrag über den Onlineshop ist zunächst eine Anfrage und noch nicht bestätigt
Alle Stenzodrucke sind urheberrechtlich geschützt – wir gehen rechtlich gegen alle Kopierversuche vor.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Stenzo Textiles bv


Artikel 1 – Algemeen


  1.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle te sluiten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende prestaties en de leveranties van of door Stenzo Textiles bv.

  1.2 Door het aangaan van de overeenkomst sluit Stenzo Textiles bv de toepasselijkheid uit van eventuele Algemene Voorwaarden van de wederpartij tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anderzins overeengekomen.

  Artikel 2 – Aanbiedingen en Orders


  2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Stenzo Textiles bv zijn vrijblijvend en moeten beschouwd worden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 2.2 Stenzo Textiles bv is slechts gebonden aan schriftelijke overeenkomsten, welke door beide partijen zijn ondertekend, danwel aan een schriftelijke orderbevestiging van Stenzo Textiles aan de wederpartij.

  2.3 Indien een overeenkomst wordt gesloten door middel van orderbevestiging, bepaalt deze orderbevestiging de inhoud van de overeenkomst.

  2.4 Indien ten behoeve van de leveranties van Stenzo Textiles bv ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, berekeningen en/of nadere toelichting of verduidedelijking zijn verstrekt, blijft Stenzo Textiles bv te alle tijde exclusief rechthebbende op de verstrekte gegevens. De genoemde zaken zijn beschermd volgens de auteurswet en mogen door de opdrachtgever niet aan derden ter hand worden gesteld of op andere wijze worden vervreemd of bezwaard.

  Artikel 3 – Prijzen


  3.1 Alle door Stenzo Textiles bv gehanteerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en eventuele andere heffingen van overheidswege. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostenfaktoren zoals invoerrechten en andere van overheidswege opgelegde heffingen zouden worden gewijzigd welke bij het aangaan van de overeenkomst voor Stenzo Textiles bv niet voorzienbaar waren, heeft Stanzo kids bv het recht om deze verhoging naar rato door te berekenen.

  3.2 Alle leveranties voor een bedrag groter dan € 500,- exclusief BTW, worden franko geleverd.

  Artikel 4 – Aflevering


  4.1 Bij het aangaan van de overeenkomst zal Stenzo Textiles bv twee leverdata opgeven. De eerste datum geldt slechts als indicatie. Overschrijding van de eerste aflevertermijn als gevolg van technische storingen, vertraagde aanvoer van grondstoffen en/of hulpmaterialen van fabrikant of importeur of andere derden, zal geen aanspraak kunnen geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Stenzo Textiles bv.

  4.2 De tweede leverdatum is echter bindend voor Stenzo Textiles bv indien Stenzo Textiles bv op de tweede datum (de zogeheten fixdatum) niet in staat is te leveren, heeft de wederpartij na de tweede datum het recht de overeenkomst te ontbinden en eventuele leveranties niet te aanvaarden.

  Artikel 5 – Eigendomsvoorbehoud


  5.1 De eigendom van alle door Stenzo Textiles bv geleverde en/of verkochte zaken, blijft bij Stenzo Textiles bv, zolang de wederpartij de vordering van Stenzo Textiles bv uit hoofde van deze of einige andere daarmee samenhangende overeenkomst niet of niet geheel heeft voldaan, waaronder begrepen het tekortschieten van de opdrachtgever terzake het betalen van boetes, renten en kosten, waaronder in- en buitengerechtelijke inkassokosten, opslagkosten e.d.

  Artikel 6 – Reklame


  6.1 Eventuele reklames dienen schriftelijk te worden bericht aan Stenzo Textiles bv. Reklames betreffende zichtbare gebreken dienen zo spoedig mogelijk, doch en ieder geval binnen 5 werkdagen na ontvangst van zaken of aflevering aan Stenzo Textiles bv te worden meegedeeld onder nauwkeurige omschrijving van de gebreken. Niet zichtbare gebreken dienen gemeld te worden binnen 5 werkdagen na ontdekking van het gebrek of binnen 5 werkdagen na het moment dat het gebrek redelijkerwijs had behoren te worden ontdekt.

  6.2 Ieder recht van reklame vervalt, indien Stenzo Textiles bv niet binnen 14 dagen na melding in de gelegenheid wordt gesteld de klachten op gegrondheid te onderzoeken of te doen onderzoeken.

  6.3 Reklames die een ontvangen faktuur betreffen moeten binnen 14 dagen na faktuurdatum schriftelijk aan Stenzo Textiles bv worden kenbaar gemaakt.

  6.4 Ieder recht van reklame vervalt na het verstrijken van 1 jaar na levering.

  6.5 Retourzendingen tengevolge van reklames kunnen slechts met uitdrukkelijk

  voorafgaande schriftelijke toestemming van Stenzo Textiles bv geschieden.

  Artikel 7 – Betaling


  7.1 Voorzover niet anders schriftelijk overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na faktuurdatum, bij gebreke waarvan de wederpartij zonder nadere ingebrekstelling in verzuim geraakt.

  7.2 Eventuele reklames ontheffen de wederpartij niet tot betaling van de in lid 1 gestelde termijn.

  7.3 Alle kosten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, ook die welke betrekking hebben op de invordering van de fakturen, komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke inkassokosten bedragen in iedergeval 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 500,-. Bij overschrijding van een betalingstermijn als genoemd in art. 7.1 dient de opdrachtgever bovendien een vertragingsrente te betalen die 2% ligt boven de wettelijke rente ex art. 6.119 BW.

  7.4 Buitengerechtelijke inkassokosten zijn in ieder geval verschuldigd zodra Stenzo Textiles bv aan een gemachtigde opdracht heeft gegeven tot inkassering van het gevorderde bedrag, ongeacht de aard en omvang van de door inkasso gemachtigde verrichte werkzaamheden.

  7.5 Stenzo Textiles bv is bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en een schadevergoeding te vorderen, waarbij alle overige vorderingen van Stenzo Textiles bv op de opdrachtgever onmiddelijk opeisbaar zullen worden.

  Artikel 8 – Aansprakelijkheid


  8.1 Stenzo Textiles bv is niet aansprakelijk voor einige directe, danwel indirecte schade aan of veroorzaakt door de geleverde zaken aan wie of wat dan ook, voorzover niet te wijten aan opzet of grove schuld van Stenzo Textiles bv of haar leidinggevende ondergeschikten.

  8.2 Stenzo Textiles bv is niet aansprakelijk voor schade tengevolge van niet (Tijdig) levering van zaken indien deze een gevolg is van omstandigheden zodanig dat van Stenzo Textiles bv nakoming redelijkerwijs niet kann worden verwacht.

  8.3 Stenzo Textiles bv aanvaart slechts aansprakelijkheid voor de door de wederpartij geleden schade tengevolge van een toerekenbare tekortkoming en onrechtmatige daad. Voorzover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt. De totaal door Stenzo Textiles bv met betrekking tot een overeenkomst te vergoeden schade bedraagt echter in geen geval meer dan het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering of factuurwaarde van de door haar geleverde zaken.

  8.4 Indien een of meer door Stenzo Textiles bv geleverde zaken ondeugdelijk zijn, reikt de aansprakelijkheid nimmer verder dan datgene waarvoor Stenzo Textiles bv de leverencier van deze zaken aansprakelijk kann stellen.

  Artikel 9 – Overmacht


  9.1 Onder overmacht wordt begrepen iedere niet voorzienbare omstandigheid ten gevolge waarvan de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd of verhinderd, voorzover deze omstandigheid door Stenzo Textiles bv niet vermeden kann worden en zij niet op grond van de wet, de overeenkomst of maatschappelijke opvatting voor diens rekening behoort na te komen.

  9.2 Onder overmacht wordt mede verstaan ziekte of staking van personeel en vertragingen die zijn ontstaan doordat materialen en/of zaken niet op tijd aan Stenzo Textiles bv zijn geleverd en voor zover deze vertragingen niet te wijten zijn aan omstandigheden die Stenzo Textiles bv had kunnen voorkomen of had moeten voorzien.

  9.3 Indien er in een gegeven situatie sprake is van overmacht, is Stenzo Textiles bv ontheven van zijn verplichtingen. Stenzo Textiles bv behoudt echter het recht op vergoeding van door haar reeds geleverde zaken, voorzover deze zijn geleverd voordat de wederpartij door de reeds verrichte leverancies is gebaat.

  Artikel 10 – Retentierecht


  Stenzo Textiles bv is gerechtigd zaken van de wederpartij onder zich te houden tot voldoening van al hetgeen Stenzo Textiles bv van de wederpartij van de nakoming van zijn verplichtingen genoegzame zekerheid heeft gesteld.

  Artikel 11 – Geschillen


  11.1 Op alle door Stenzo Textiles bv gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

  11.2 Alle geschillen, hoe dan ook ontstaan uit een overeenkomst tussen Stenzo Textiles bv en wederpartij, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement te Utrecht, ook indien de koper in het buitenland is gevestigd. Desalniettemin is Stenzo Textiles bv ter keuze bevoegd het geschil te laten beoordelen door de rechter die volgens de normale competentieregels van het Nederlands burgelijk procesrecht en/of internationale verdragen bevoegd is van het geschil kennis te nemen.

  Op versneden goederen worden geen reklames geaccepteerd. Aangesloten bij Atradius Managing Risk.  Eigentumsvorbehalt  Das Eigentum an den gelieferten Waren bleibt zur Sicherung aller Ansprüche vorbehalten, die uns aus der gegenwŠrtigen und künftigen GeschŠftsverbindung bis zum Ausgleich aller Salden gegen den Abnehmer zustehen. Unser Eigentum erstreckt sich auf die durch Verarbeitung der Vorbehaltsware entstehende neue Sache. Der Abnehmer stellt die neue Sache unter Ausschluss des eigenen Eigentumserwerbs für uns her und verwahrt sie für uns. Hieraus erwachsen ihm keine Ansprüche gegen uns.

  Bei einer Verarbeitung unserer Vorbehaltsware mit Waren anderer Lieferanten, deren Eigentumsrechte sich ebenfalls an der neuen Sache fortsetzen, erwerben wir zusammen mit diesen anderen Lieferanten – unter Ausschluss eines Miteigentumserwerbs des Abnehmers - Miteigentum an der neuen Sache zu deren vollem Wert (einschliesslich Wertschšpfung) wie folgt:

  a) Unser Miteigentumsanteil entspricht dem VerhŠltnis des Rechnungswertes unserer Vorbehaltsware zu dem Gesamtrechnungswert aller mitverarbeiteten Vorbehaltswaren.

  b) Verbleibt ein von Eigentumsvorbehalten zunŠchst nicht erfasster Restanteil, weil andere Lieferanten den Eigentumsvorbehalt nicht auf die Wertschšpfung durch den Abnehmer erstreckt haben, so erhšht sich under Miteigentumsanteil um diesen Restantanteil. Haben jedoch andere Lieferanten ihren Eigentumsvorbehalt ebenfalls auf diesen Restantanteil ausgedehnt, so steht uns an ihm nur ein Anteil zu, der sich aus dem VerhŠltnis des Rechnungswertes unserer Vorbehaltsware zu den Rechnungswerten der mitverarbeiteten Waren dieser andere Lieferanten bestimmt. Der Abnehmer tritt bereits jetzt seine Forderungen aus der VerŠusserung von Vorbehaltsware aus unseren gegenwŠrtigen und künftigen Warenlieferungen mit sŠmtlichen Nebenrechten im Umfang unseres Eigentumsanteils zur Sicherung an uns ab.

  Bei Verarbeitung im Rahmen eines Werksvertrages wird die Werklohnforderung in Hšhe des anteiligen Betrages unserer Rechnung für die mitverarbeitete Vorbehaltsware schon jetzt an uns abgetreten. Solange der Abnehmer seinen Verpflichtungen aus der GeschŠftsverbindung mit uns ordnungsgemŠss nachkommt, darf er über die in unserem Eigentum stehende Ware im ordentlichen GeschŠftsgang verfügen und die an uns abgetretenen Forderungen selbst einziehen. Bei Zahlungsverzug oder begründeten Zweifeln an der ZahlungsfŠhigkeit oder Kreditwürdigkeit des Abnehmers sind wir berechtigt, die abgetretenen Forderungen einzuziehen und die Vorbehaltsware zurückzunehmen: jedoch liegt ein Rücktritt vom Vertrag nur dann vor, wenn wir dies ausdrücklich schriftlich erklŠren.

  †bersteigt der Wert der uns eigerŠumten Sicherheiten unserer Forderungen um mehr als 10%, so werden wir auf Verlangen des Abnehmers insoweit Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben. Scheck-/Wechselzahlungen gelten erst nach Einlšsung der Wechsel durch den Abnehmer als Erfüllung.